Bulb with solar panel and wind turbines

Възобновяема енергия


Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ.

ЕС е лидер в технологиите за енергия от възобновяеми източници. Той държи 40 % от световните патенти в областта на възобновяемите източници на енергия и през 2012 г. почти половината (44 %) от световния капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (с изключение на водноелектрическата енергия) се намира в ЕС. В сектора за производство на енергия от възобновяеми източници в ЕС в момента работят около 1,2 милиона души. Законодателството на ЕС за насърчаването на възобновяемите енергийни източници се разви значително през последните години. Понастоящем се обсъжда бъдещата политическа рамка за периода след 2020 г.

За да постигне амбициозната цел от 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в цялата енергийна палитра, ЕС планира да концентрира усилията върху секторите на електричеството, отоплението и охлаждането и върху биогоривата. При транспорта, който почти изключително зависи от петрола, Комисията се надява, че делът на биогоривата в цялостното потребление на горива ще бъде 10 % до 2020 г.

Източник: europa.eu

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *